Zásady spracúvania osobných údajov

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Naše identifikačné a kontaktné údaje
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v spoločnosti Benela s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35863501.

S otázkami ochrana osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť:

poštou Benela s.r.o., Majerníkova 2, 841 05 Bratislava, IČO: 35863501
e-mailom benela@benela.sk
telefonicky +421 2 5477 1329
prostredníctvom kontaktného formuláru Kontaktný formulár

Ako osobné údaje spracúvame?
V zmysle všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:

 • samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
 • rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
 • rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

V nasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.
Aby sme mohli efektívne riadiť naše vzťahy s obchodnými partnermi, zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, o dotknutej osobe (ktorou je napríklad lekár) spracúvame podľa potreby: titul, meno, priezvisko, názov organizácie, telefónne číslo, e-mailovú adresu, informácie, ktoré sú predmetom komunikácie.

Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
 • Získavanie, prípadne overovanie správnosti poskytnutých osobných z verejne dostupných zdrojov (napríklad orsr.sk, zrsr.sk, … ).
 • Oslovenie potenciálnych obchodných partnerov.
 • Evidencia kontaktných údajov odberateľa, dodávateľa a ich zamestnancov v našom informačnom systéme.
 • Manažment dopytov, komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi.
 • Komunikácia so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi.
 • Sledovanie a hodnotenie spokojnosti zákazníka a pod.
Právny základ spracúvania
 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.
Prípadné poskytovanie údajov príjemcov Okrem vzájomnej komunikácie, neposkytujeme osobné údaje žiadnym ďalším príjemcom.
Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov) Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov pre evidencie obchodných zmlúv a cenové dohody s inými subjektami; 5 rokov pre manažment dopytov a vzájomnú komunikáciu.

Spracúvanie osobných údajov v rámci návštevy našich webových stránok
Naše webové stránky používajú cookies. Cookies je malý súbor písmen a číslic, ktoré uložíme na koncové zariadenie používateľa. Bližšie info na Wiki

Aké máte práva a ako si ich uplatniť?
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
 • Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom hore uvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.